EN CZ DE PL HU SK

Keresés
Close this search box.

A 2016.4.27-i 2016/679 EU rendelet alapján 2018.5.25-i hatállyal

Ezt az információt a következők nyújtják:
AVERIA LTD.
Company number 06972108
Enterprise House
2 Pass Street
OL9 6HZ Manchester – Oldham
United Kingdom,
kapcsolattartó telefonszám: +420 773 626 295,
kapcsolattartási e-mail: events@averia.cz

a 2016/679 EU rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. cikke alapján.

1. A kifejezések magyarázata:
1.1. Személyes adat a természetes személy azonosítását lehetővé tévő adat, így különösen: vezeték- és vezetéknév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, gazdasági tevékenységet folytató természetes személy azonosítószáma, valamint gazdasági tevékenységet folytató természetes személy adóazonosító jele. egy érintett.
1.2. Az adatkezelő (a fent említett társaság) olyan jogalany, amely a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, adatkezelést végez és azokért felelős. Az adatkezelő felhatalmazást adhat vagy felhatalmazhatja az adatfeldolgozót személyes adatok kezelésére, hacsak külön jogszabály másként nem rendelkezik.
1.3. Adatfeldolgozó minden olyan szervezet, amely a Törvény és a Rendelet szerint személyes adatot külön jogszabály alapján vagy az adatkezelő megbízásából, a személyes adatok kezeléséről kötött szerződés alapján, vagy az adatkezelő megbízásából kezel. az érintett hozzájárulása.
1.4. Az adatbázis az egyének adatait és személyes adataikat tartalmazó belső lista, amelyet az adminisztrátor vezet.
1.5. A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely formája, amely egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékeléséből áll, különös tekintettel a munkateljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségi állapotára, személyes preferenciáira, érdeklődésére, megbízhatóságára vonatkozó szempontok elemzésére vagy becslésére. , viselkedés, hely, ahol található vagy mozog.
1.6. A sütik kis mennyiségű adat, amelyet a webszerver egy böngészőnek küld, amely a felhasználó számítógépén tárolja azokat. Minden alkalommal, amikor meglátogatja ugyanazt a szervert, a böngésző visszaküldi ezeket az adatokat a szervernek. A cookie-k általában az egyes felhasználók megkülönböztetésére szolgálnak, bennük tárolódnak a felhasználói beállítások stb.
1.7. A személyes adatok védelméért felelős biztos az adatkezelő szakmailag képzett képviselője, aki felügyeli a személyes adatok adatkezelő általi átláthatóságát és jogszerű kezelését, valamint felügyeli az adatok sértetlenségét – mentését és biztonságát.

2. Az ügyintéző (a fent említett cég) a személyes adatokat a Szabályzat szerint az alábbiak szerint kezeli
alapelvek:
2.1. Jogszerűség – csak azokat az adatokat kezeli, amelyek a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek
2.2. Céltudatosság – az adatokat csak meghatározott, kifejezett és jogszerű célból gyűjtjük,
2.3. Minimalizálás – a kifejezett feladatok elvégzéséhez szükséges maximális mennyiséget dolgozza fel
2.4. Tárolási idő – a személyes adatokat csak az adott feladat elvégzéséhez szükséges ideig kezeljük
2.5. Integritás és titoktartás – az adminisztrátor megtette a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelés, valamint az elvesztés, megsemmisülés vagy sérülés elleni védelem és védelme érdekében.

3. A személyes adatok és a feldolgozásra vonatkozó információk védelme
3.1. Az adminisztrátor a személyes adatokat maguktól a jogalanyoktól szerzi be szerződéskötési tárgyalások keretében, pl. személyes kézbesítés, e-mail, kérdőív vagy megrendelés útján.
3.2. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha a személyes adatok megadása a szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges, vagy ha az önkéntes.
3.3. A személyes adatok kezelése a szerződés megkötéséről szóló tárgyalások során és a szerződéses jogviszony időtartama alatt történik.
3.4. A személyes adatok további feldolgozása a számviteli bizonylatok archiválására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges formában a jogszabályban meghatározott ideig történik.
3.5. A személyes adatokat az adatkezelő és az érintett között esetlegesen felmerülő vita esetén a következő 24 hónapig kezeljük és tároljuk.

4. A feldolgozás okai
4.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a következő célokra kezeli:
* az ügyintéző jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése (könyvelés, adó- és irattárkezelés).
* az ügyintéző marketing és üzleti ajánlatai (magazin letöltése, konferenciák, tréningek és egyéb rendezvények kínálata).
* Magánszemélyek adatbázisának vezetése.
* az ügyintéző jogainak és törvényileg védett érdekeinek védelme (jogos érdek).

5. Az érintett jogai és kötelezettségei
5.1. Az entitás csak valós és pontos személyes adatokat köteles kezelni.
5.2. A gazdálkodó egység köteles a megadott adatok ellenőrzését az ügyintéző rendelkezésére bocsátani.
5.3. A jogalanynak jogában áll hozzáférést kérni az adatkezelőtől a személyes adataihoz
5.4. Az érintett jogosult a megadott személyes adatok helyesbítésére
5.5. Az érintett jogosult a megadott személyes adatok törlésére
5.6. Az érintett jogosult a személyes adatok kezelésének korlátozására
5.7. Ha a személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulása szükséges, azt az érintett bármikor visszavonhatja.
5.8. A jogalany gyakorolhatja jogait:
5.8.1. Adatdoboz: lásd a tárgymutatót
5.8.2. E-mail: events@averia.cz
5.8.3. Postai úton (az aláírást hivatalosan ellenőrizni kell, lásd 5.1. pont)

6. Az ügyintéző jogai és kötelezettségei
6.1. Az adatkezelőnek jogában áll ellenőrizni a megadott személyes adatok valódiságát és pontosságát
6.2. Az adatkezelő köteles az érintettet tájékoztatni a személyes adatok átadásának mértékéről és módjáról, ha az érintett ezt kéri. Az ügyintéző ezt haladéktalanul, legkésőbb 30 munkanapon belül megteszi.
6.3. Ismételt és indokolatlan kérés esetén az ügyintézőnek jogában áll megtagadni az ilyen információszolgáltatást, vagy díjat felszámítani azok szolgáltatásáért.
6.4. Az adatkezelő a tájékoztatást elektronikus formában adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri. Ebben az esetben hivatkozni lehet az 5.3. pontra.

7. Az ügyintéző jogos érdeke – célok
7.1. Az ügyintéző, általános törvényi kötelezettségekből, előírásokból, szerződésekből eredő alapvető vagy egyéb jogainak védelme. Különösen a különböző viták, ellenőrzések, vizsgálatok során, valamint a szerződéses partnerekkel kapcsolatban. A feldolgozás időtartamát általánosan kötelező érvényű szabályzat határozza meg, de legkésőbb a szerződéses jogviszony megszűnését követő 10 éven belül.
7.2. Az ügyintéző vagyonának, az alkalmazottak és az ügyintéző helyiségébe belépő személyek életének és egészségének védelme.
A felvételtől számított 3 napig.
7.3. Inkasszó a törvényes elévülési időn belül, de legfeljebb 10 év.

8. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez
8.1. Az érintett hozzájárulását adja olyan adatok kezeléséhez, amelyek céljai tekintetében nem tartoznak a jogszabályi, vagy a szerződéses jogviszony teljesítéséhez, illetve az adatkezelő jogos érdekei közé. A hozzájárulás megadása írásos formában vagy a hozzájárulás elektronikus változatának visszaigazolásával történik.
8.2. Az érintett a 4.7. ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
8.3. A hozzájárulás alapján megadott adatok céljait és kezelését a hozzájárulási űrlap feltünteti.

9. A személyes adatok kezelésének módja
9.1. Az érintett személyes adatait automatikusan és manuálisan kezeljük
9.2. Személyes adatot az Ügyintéző erre feljogosított munkatársaival közölni lehet, ha ez a szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges, és ha ez a feladataik ellátásához feltétlenül szükséges.
9.3. A személyes adatok a törvénynek és a rendeletnek megfelelően hozzáférhetővé tehetők azon adatfeldolgozók számára, akikkel az adatkezelő szerződést kötött a személyes adatok kezeléséről, valamint adott esetben más személyek számára.

10. Cookie-k
10.1. Az adminisztrátor a weboldalán „sütiket” használ, amelyek a látogató számítógépén tárolódnak, és a következő látogatáskor automatikusan felismerik őt. Például a cookie-k lehetővé teszik a weboldal hozzáigazítását az érintett érdekeihez, vagy egy felhasználónév tárolását, amelyet ezután nem kell minden alkalommal újra megadni. Ha az érintett nem szeretné, hogy számítógépe felismerésre kerüljön, az internetböngésző beállításait úgy kell módosítani, hogy a cookie-k törlésre kerüljenek a számítógép merevlemezéről, a cookie-k letiltásra kerüljenek, vagy figyelmeztetés kerüljön elhelyezésre a süti megjelenése előtt. mentett. (A sütikkel kapcsolatos további információk ITT találhatók.)

11. Érvényesség
11.1. A Személyes adatok kezeléséről szóló Tájékoztató szövegét az adatkezelő megváltoztathatja, kiegészítheti. Az Adminisztrátor minden ilyen változásról a természetes személyt e-mailben vagy más megfelelő kommunikációs csatornán tájékoztatja a változtatások hatályba lépése előtt legalább 5 nappal. Ha a természetes személy a változtatással nem ért egyet, jogosult szankció nélkül kérni az adatbázisból való törlést.
11.2. Jelen dokumentum megjelenése napján lép hatályba.